Eseu statul roman modern de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari

Eseu statul roman modern de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari

A. Caracteristicile identităţii naţionale

Identitatea naţională este legată de ideea de naţiune şi de cea de stat-naţiune. Identitatea naţională se caracterizează prin limba, aspect esenţial al identităţii naţionale; cultura naţională, realizări în domeniul literaturii, artei, ştiinţei, tehnicii; setul de valori care este împărtăşit de o anumită naţiune; religia; simbolurile naţiunii respective (steag, imn, personalităţi istorice şi culturale);teritoriul istoric, istoria.  Identitatea românească are ca fundament limba română, include un teritoriu care depăşeşte graniţele statului naţional. Valorile cele mai des citate, care îi caracterizează pe români sunt legate de toleranţă, răbdare, spirit diplomatic. Religia majorităţii românilor este creştinismul ortodox, care a contribuit la păstrarea identităţii româneşti de-a lungul istoriei. Simboluri naţionale româneşti. Steagul tricolor (roşu-galben-albastru). Pentru prima dată cele trei culori au fost reunite în timpul domniei lui Alexandru D. Ghica (1834). În aprilie 1848, la Blaj, tricolorul a fost arborat pentru prima dată având deviza „VIRTUS ROMANA REDIVIVA”. Steagul tricolor a fost adoptat de revoluţionarii din Ţara Românească, prin decretul guvernului provizoriu din 14 iunie 1848. În timpul domniei lui Al.Cuza, tricolorul a devenit steagul naţional. Imnul naţional (Deşteaptă-te române). Muzica a fost compusă de Anton Pann, iar versurile de Andrei Mureşanu (1848). Moneda naţională este leul. În timpul domniei lui Cuza s-a încercat introducerea monedei naţionale cu numele de romanat, tentativă eşuată. În perioada domniei lui Carol I a fost adoptată moneda naţională cu numele de „leu” (1867), denumirea provine de la talerul olandez de argint care circula în secolul XVII pe teritoriul Ţărilor Române, având gravat un leu pe avers. Ziua naţională este 1 Decembrie; la această dată în 1918 s-a încheiat procesul de desăvârşire a statului naţional român, prin unirea Transilvaniei cu România.

B. Crearea identităţi naţionale

Există astăzi două mari categorii de definiţii acceptate pentru naţiune, o definiţie etnică şi o definiţie civică. Naţiunea etnică pune accent pe unitatea culturală, fiind un produs geo-istoric însemnând cultură, obiceiuri, istorie, pentru identificarea strămoşilor, la memoria colectivă şi datoria transmiterii mai departe a patrimoniului naţional constituiau comandamente ale începutului de secol XIX. Modalităţile de afirmare a identităţii etnice urmăreau, pe lângă apelul la istorie, construirea limbii naţionale, ridicarea de monumente istorice, punerea în valoare a folclorului, a costumelor tradiţionale şi a artei naţionale. Naţiunea civică pune accent pe voinţa membrilor unei comunităţi de a trăi împreună. Revoluţia franceză a dovedit întregii Europe că dobândirea suveranităţii politice de către o naţiune nu era nici o utopie, nici un ideal situat într-un viitor nedeterminat. Dobândirea libertăţilor politice de către toţi cetăţenii prin desfiinţarea privilegiilor feudale a determinat pe francezi să apere cu entuziasm cuceririle revoluţiei. „La Marseiliaise” (Cântecul de război pentru armata Rinului) a trezit ecouri neaşteptate în rândul francezilor, devenind apoi imn naţional.

C. Mişcări naţionale în prima jumătate a secolului XIX

În zona Balcanilor se dezvoltă după 1815 primele mişcări naţionale, care pun în cauză actul final ai Congresului de la Viena. În 1821 grecii încep lupta de eliberare naţională prin răscoala antiotomană condusă de Alexandru Ipsilanti şi sprijinită de Rusia. În ianuarie 1822 Grecia îşi proclamă independenţa la care turcii răspund cu masacrarea a 22 000 de greci din insula Chios. Masacrul de la Chios determina intervenţia puterilor Europei. Imperiul Otoman a fost nevoit să recunoască statul grec prin Tratatul de la Adrianopol din 1829. La 3 februarie 1830 ia naştere statul naţional grec. Apar tot mai multe societăţi secrete: „carbonani” în Italia, „communeros” în Spania, „Burchenschaften” în statele germane, „Frăţia” în Ţara Românească, care vor impulsiona mişcarea liberală şi naţionalistă.În 1830 în Belgia izbucneşte o revoluţie burgheză şi naţională şi are loc desprinderea de regatul Ţărilor de Jos

D.1.  Reforme politice şi sociale

Constantin Mavrocordat (1730-1769), a domnit alternativ în Moldova şi Ţara Românească. Domnul a început, având aprobarea Porţii, aplicarea programului de reorganizare a instituţiilor fiscale, administrative şi judiciare în spiritul de raţionalizare a statului. Reformele aplicate succesiv în cele două ţări, au avut în vedere realizarea unei monarhii moderate prin puteri intermediare şi corpuri constituite în cadrul Adunărilor de Stări. Reorganizarea viza sistemul fiscal, în sensul asigurării stabilităţii masei ţărăneşti şi sporirea competenţei statului în reglementarea raporturilor de proprietate. Ca urmare, la 1746 în Ţara Românească şi la 1749 în Moldova, serbia a fost desfiinţată. Foştii şerbi au devenit clăcaşi, liberi din punct de vedere juridic, dar lipsiţi de pământ.

Maria Tereza (1740-1780) a deschis o nouă fază în istoria practicii reformiste la nivelul întregului Imperiu habsburgic, cu efecte şi în Transilvania, continuată de Iosif ai Il-fea (1780-1790). Principala reformă cu înrâurire în Transilvania a fost reforma socială. La 22 august 1785, la puţin timp după răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, o patentă imperială desfiinţa în mod oficial iobăgia din Transilvania, dar reforma nu a îmbunătăţit decât parţial condiţia ţărănimii.

D.2. Reforme juridice

Primul cod de legi fanariot s-a tipărit în 1780, din iniţiativa lui Alexandru Ipsilanti, Pavilniceasca condică, care se va aplica în Ţara Românească până în preajma revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, când a fost înlocuit cu legiuirea Caragea (1818). Codul Callimacni (1817) şi Legiuirea Caragea s-au redactat din iniţiativa domnilor fanarioţi Scarlat Caliimachi (Moldova) şi loan Caragea (Ţara Românească).

D.3.  Reforme religioase şi culturale

În Transilvania, Maria Tereza a restaurat din raţiuni de stat, prin edictul din 1759, ortodoxia pentru a salva unirea religioasă. Prin politica şcolară, în special Ratio Educationis (1777), sporea reţeaua şcolilor rurale şi instrucţia preoţimii, s-a format o elită intelectuală instruită în universităţi catolice, la Roma sau Viena, care promova idei în avantajul emancipării naţionale. Reformele în acest domeniu au fost continuatede către losif al-II-lea, care prin Edictul de toleranţă (1781) asigura liberul exerciţiu religiilor necatolice, fără ca să prejudicieze primatul catolicismului.

E. Reformismul boieresc

În secolul XVIII şi la începutul secolului XIX, programul politic şi proiectele de reformă au formulat coerent şi au articulat ca principala problemă: recâştigarea independenţei prin abolirea dominaţiei turco-fanariote. Soluţiile oferite de către boieri au vizat problema formei de guvernământ a Principatelor, între 1716 şi 1821, boierimea a cerut de 40 de ori înlocuirea fanarioţilor cu domni aleşi de ţară. În 1769, partida naţională, condusă de mitropolitul Gavril Callimachi al Moldovei, propunea instaurarea unei republici aristocratice condusă de 12 mari boieri. Memoriul din 1772, susţinea unirea Moldovei cu Ţara Românească, iar cel din 1791revendica unirea şi independenţa Principatelor sub protecţia Rusiei şi a Austriei. În 1802, Dumitrache Sturdza elabora Planul de oblăduire aristo-democrăticească, ce propunea un proiect republican de nuanţă aristocratică. În 1822, Ionică Tăutu a redactat Constituţia cărvunarilor (înaintată domnitorului loniţă Sandu Sturdza), iar Simion Marcovici semnează Aşezământul politicesc. Primul susţinea „monarhia mărginită şi moştenitoare” şi revendicări precum garantarea libertăţii persoanei, a egalităţii în faţa legilor sau formarea unei adunări reprezentative Sfatul Obştesc, iar al doilea organizarea statului pe baza separării puterilor. Reformele propuse de Eufrosim Poteca urmăreau instituirea impozitului pe venit, libertatea tiparului şi a ocupării funcţiilor administrative. Dinicu Goiescu în lucrarea Însemnare a călătoriei mele (1826), susţinea unirea tuturor provinciilor româneşti sub forma Daciei Mari.

F. Cadrul general al mişcării naţionale româneşti

Tendinţele expansioniste ale Rusiei şi Austriei spre spaţiul balcanic cu scopul declarat al eliberării creştinilor şi cu cel nedeclarat al cuceririi sud-estului european cu Constantinopolul şi strâmtorile sale, au dus la reacţia Franţei şi Angliei ce se opun sub masca salvării integrităţii Imperiului Otoman şi a menţinerii echilibrului european. Cele 12 războaie ruso-turce sau ruso-austro-turce, s-au dus cu precădere pe teritoriul românesc şi au cauzat mari pierderi umane şi materiale, dar şi rapturi teritoriale. Astfel prin pacea de la Karlowitz-1699, austriecii anexează Transilvania, prin ceea de la Passarowitz-1718, obţin Banatul şi temporar Oltenia(1718-1739), iar în urma înţelegerilor cu ruşii de după pacea de la Kuciuc Kainargi-1774, anexează nord-vestul Moldovei(Bucovina). La rândul lor ruşii obţin prin pacea de la Iaşi-1792, graniţa pe Nistru, prin ceea de la Bucureşti-1812, să anexeze Moldova dintre Nistru şi Prut(Basarabia), iar prin pacea de la Adrianopol-1829, să îşi impună controlul în Marea Neagră, pe Dunăre şi „protectoratul” asupra principatelor dunărene.

G. Tudor Vladimirescu şi domiile pamântene

Orientalizarea moravurilor, portului, culturii, monopolul comercial otoman şi creşterea mişcărilor naţionale balcanice în special sârbă şi greacă(condusă de Eteria, creată în 1815 la Odessa, având în frunte pe generalul Alexandru Ipsilanti, fiu de domn fanariot, general rus şi aghiotant al ţarului Alexandru I), a avut influenţă şi în Principate. În primăvara lui 1821, la Padeş în Mehedinţi începe acţiunea lui Tudor Vladimirescu(moşnean din Vladimiri-Gorj, îmbogăţit din comerţul cu vite, vorbind 4  limbi, fost ofiţer de voluntari în armata rusă, cunoscător al realităţilor politice ale vremii). Deplasându-se cu trupele sale la Bucureşti unde preia guvernarea ţării în perioada martie-mai 1821, Tudor lansează un program naţional(Proclamaţia de la Padeş, cele 2 proclamaţii către bucureşteni, Cererile norodului românesc, scrisoarea către boierii moldoveni) în care cerea:

– restaurarea domniilor pământene şi eliminarea grecilor din funcţiile politice, administrative şi religioase

– domnul trebuia să fie ales de ţară, privilegiile boiereşti desfiinţate, promovarea în funcţii să se facă după merit şi veniturile din slujbe să se desfiinţeze

– crearea unei armate(se încredinţa mănăstirilor întreţinerea unei armate de 4 000 de panduri şi 200 de arnăuţi „cu leafă uşoară”) şi şcoli naţionale

– reforma fiscală ar fi înlocuit dările vechi printr-un impozit unic plătibil în patru rate, desfiinţând categoriile privilegiate ale scutelniciior şi posluşnicilor

– reglementarea tributului şi a relaţiilor politice cu Poarta

– desfiinţarea vămilor interne şi libertatea comerţului

– autonomie politică şi posibil unirea cu Moldova

Întrat în conflict cu eteriştii lui Ipsilanti, ajunşi la Bucureşti prin Moldova, cu mişcările dezavuate de ţar, sub primejdia unei intervenţii otomane, Tudor se hotărăşte să se retragă pentru a rezista în Oltenia. Prinderea  şi asasinarea lui Tudor de către eterişti  la Goleşti-27 mai 1821, uşurează înăbuşirea celor două mişcări de către turci. Cu toate acestea poarta restaurează domniile pământene prin Ioniţă Sanmdu Sturdza şi Alexandru Dimitrie Ghica

H. Regulamentul Organic şi domniile regulamentare

După ce în 1822 turcii restaurează domniile pământene, modernizarea se accelerează datorită boierilor educaţi în vest dar şi reprezentanţilor forţelor de ocupaţie rusă din perioada 1828-1834.  Modificările au fost  pregătite de două acte ruso-turce:

Prevederi ale Convenţiei de la Akkerman (1826): alegerea domnilor dintre boierii pământeni pe o durată de 7 ani; libertatea comerţului după achitarea obligaţiilor faţă de Poartă; tributul şi cuantumul celorlalte obligaţii rămâneau cele fixate anterior; încetarea exilului boierilor pământeni, participanţi la revoluţia de la 1821; instituirea unor comisii care să propună măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei Principatelor.

Prevederi ale Tratatului de la Adrianopol (1829): restituirea către Ţara Românească a cetăţilor turceşti de pe malul stâng al Dunării (Turnu, Giurgiu şi Brăila); autonomia administrativă a Principatelor; stabilirea graniţelor pe talvegul Dunării; numirea domnilor pe viaţă; libertatea comerţului şi scutirea Principatelor de obligaţia aprovizionării Istanbulului; dreptul de navigaţie pe Dunăre cu vase proprii; îngrădirea dreptului de intervenţie a Turciei în Principate; menţinerea ocupaţiei ruseşti şi obligaţia Porţii de a recunoaşte viitoarele regulamente administrative ale Principatelor.

O comisie mixtă de boieri moldo-munteană elaborează sub egida guvernatorului rus, gen.  Pavel Kisseleff, REGULAMENTUL ORGANIC ,document aplicat identic în iunie 1831 – Muntenia şi ianuarie 1832 – Moldova, care prevedea:

– domni numiţi pe 7 ani de Poartă cu acordul Rusiei(Domnul, ales pe viaţă, este organul central al întregii structuri statale. El singur are drept de iniţiativă legislativă, numeşte miniştri, poate refuza publicarea legilor votate în adunare, fără a fi obligat să prezinte motivaţii, are dreptul de a dizolva adunările. Adunările obşteşti dezbăteau şi adoptau proiectele de lege trimise de domn. Sfatul domnesc este înlocuit cu Sfatul administrativ, alcătuit din miniştri, şefi ai departamentelor nou-înfiinţate)

– separarea puterilor în stat în executivă-domnul şi guvernul, legislativă-adunarea obştească şi judecătorească

– şcoală şi armată naţională, reorganizarea administraţiei şi crearea arhivelor statului

– libertatea comerţului şi navigaţiei cu nave proprii pe Dunăre

– reorganizarea puşcăriilor şi eliminarea pedepselor cu tortura şi mutilarea fizică

– buget dezbătut şi aprobat de adunare                                                                                                                                      

– impozit proporţional cu averea(exceptaţi sunt boierii şi clerul mănăstiresc)

– creşterea nartului(norma de lucru pe zi a ţăranilor) şi generalizarea lui

Sunt create astfel premizele modernizării, industrializării şi unificării, iar domnii regulamentari Mihail Sturdza, Grigore Ghica (în Moldova), Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbey(în Ţara Românească) continuă până în 1853 un proces de modernizare şi aliniere la valorile europene.

I. Anul 1848

Cadrul general. Ţările române au constituit avanpostul estic al revoluţiei europene şi au urmărit în plan politic unitate şi independenţă naţională, în plan economico-social reforme constituţional economice burgheze şi reformă agrară iar în plan naţional recunoaşterea naţiunii române din imperiile ţarist şi habsburgic. Pentru intelectualii români, anul 1848 a marcat triumful ideii de naţiune. În ambele Principate şi în Imperiul habsburgic ei şi-au justificat cererile de independenţă sau autonomie politică prin invocarea dreptului legitim la autodeterminare ai unei comunităţi etnice. În Ţara Românească şi Moldova, intelectualii au căutat să desfiinţeze protectoratul Rusiei şi să restabilească echilibrul cu Imperiul Otoman, în timp ce în Transilvania, Banat şi Bucovina ei şi-au propus să unească toţi românii într-un singur stat autonom. Revoluţia de la 1848 din Principatele Române a fost, în primul rând opera intelectualilor liberali paşoptişti, care recunoşteau în Apus un model politic şi cultural demn de urmat şi la ei acasă. Aspiraţiile generaţiei de la 1848 şi-au găsit expresia practică în nemulţumirea generală a tuturor claselor sociale din Principate, faţă de condiţiile poiitico-economice existente

În Moldova „Petiţiunea proclamaţiune a boierilor şi notabililor moldoveni” din 27 martie, redactată de Vasile Alecsandri şi înaintată domnitorului Mihail Sturdza, solicita reforme burgheze moderate. Domnul a înăbuşit mişcarea şi a arestat şi deportat pe liderii acesteia. Moldovenii refugiaţi au radicalizat cererile în documentele „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei” de la Braşov-mai 1848 şi „Dorinţele partidei naţionale din Moldova” de la Cernăuţi-august 1848 în care se mai solicita unirea Moldovei cu Muntenia.

În Ţara Românească mişcarea condusă de Frăţia a avut ca moment iniţial „Proclamaţia” de la Izlaz-9/21 iunie 1848, care solicită reforme radicale, independenţă şi unitate, libertăţi personale, adunări reprezentative şi separarea puterilor în stat. Guvernul revoluţionar din perioada iunie-septembrie 1848 a rezistat loviturilor de stat şi a iniţiat o serie de reforme social-economice. La presiunile ruseşti, Poarta a intervenit militar şi a înăbuşit revoluţia după confruntarea din Dealul Spirii-13 septembrie, în timp ce trupele ruse ocupau Moldova-15 septembrie.

În Transilvania evenimentele din Ungaria au dus la reacţia românilor ce se opuneau anexării provinciei la regatul maghiar.  Sub conducerea lui Simion Bărnuţiu se întruneşte o mare adunare la Blaj care prezintă „Petiţiunea naţională”-3/15 mai 1848 în care solicitau recunoaşterea naţiunii române, respingeau anexarea şi solicitau reforme sociale radicale. În condiţiile confruntărilor militare din Imperiul Habsburgic, armatele revoluţionare maghiare cuceresc Transilvania şi trec la represiuni contra românilor şi saşilor, ceea ce determină în septembrie 1848, organizarea militară şi rezistenţa armată a românilor conduşi de Avram Iancu, în spaţiul Munţilor Apuseni. Acordarea unor drepturi pentru români prin constituţia imperială din aprilie 1849 şi cucerirea Pestei de trupele habsburgice îl silesc pe Lajos Kossuth să reconsidere raporturile cu românii şi să semneze prin medierea lui Nicolae Bălcescu un proiect de pacificaţiune confirmat de parlamentul maghiar, prin care se recunosc drepturile naţionale româneşti-16/28 iulie 1849. Acordul este tardiv căci intervenţia trupelor ruse duce la capitularea forţelor maghiare la Komarom-septembrie 1849.

J. Unirea Principatelor Române. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza

După înfrângerea revoluţiei prin convenţia ruso-turcă de la Balta-Liman sunt restaurate domniile regulamentare, dar înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeii(1853-1855), permite internaţionalizarea problemei româneşti la Congresul de la Paris-1858, realizându-se în prima etapă UNIREA MOLDOVEI CU ŢARA ROMÂNEASCĂ prin dubla alegere a lui AL.I.Cuza(5 şi 24 ianuarie 1859). Acesta iniţiază o vastă operă reformatoare şi modernizatoare, unificând instituţiile statului şi parlamentul, secularizând averile mănăstireşti-1862, dă o nouă constituţie şi o reformă agrară-1864, reforma  justiţiei, învăţământului, armatei, codul civil, penal şi comercial-1865. După abdicarea forţată din 11 februarie 1866 a lui Cuza, tronul este oferit lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, prinţ german înrudit cu regele Prusiei şi împăratul Napoleon al-III-lea.
K. Regatul României. Modernizarea instituţională

K.1. Monarhia. După detronarea lui Cuza, alegerea prinţului s-a oprit oficial asupra lui Filip de Flandra, apoi, după refuzul acestuia, tronul a fost oferit lui Carol de Hohenzolfern-Sigmaringen (1866-1914). Prin urcarea lui Carol pe tronul României, marile puteri au fost puse în faţa faptului împlinit, iar rezistenţa lor s-a diminuat treptat. În octombrie 1866, Carol a făcut o vizită la Istanbul, în timpul căreia a primit firmanul de numire din partea sultanului. Consecinţa imediată a recunoaşterii domnitorului Carol I a constat în consacrarea internaţională a monarhiei constituţionale în România, condiţie indispensabilă echilibrului politic intern. Domnia lui Carol I a debutat prin adoptarea de către Parlament, în iunie 1866, a primei Constituţii din România, lege fundamentală a statului,  ce limita prerogativele domnitorului la cele ale unui monarh constituţional, crea condiţiile pentru alegerea unul guvern reprezentativ, stipula reprezentativitatea miniştrilor pentru acţiunile lor şi întărea principiul separaţiei puterilor.În prima parte a domniei (1866-1881), Carol s-a preocupat de consolidarea instituţiilor statului. Monarhul şi-a concentrat eforturile către realizarea independenţei statale, prin ruperea legăturilor de suzeranitatea cu Poarta. Ca urmare a cuceririi şi recunoaşterii internaţionale a independenţei României, a crescut prestigiu! monarhiei. în plan politic, acest lucru s-a realizat prin acordarea titlului „Alteţă regală” în 1878 şi apoi, a celui de rege al României în 1881, lui Carol I. Cea de a doua perioadă a domniei lui Carol I (1881-1914), a fost una favorabilă modernizării ţării. în plan intern, caracteristica perioadei a fost stabilitatea politică, mai ales după introducerea rotativei guvernamentale în 1895,  prin care suveranul forma guvernul şi avea posibilitatea de a decide între acesta şi opoziţie, acceptând, în cazul unor contradicţii nerezolvabiie, retragerea cabinetului sau dizolvarea uneia sau alteia dintre cele două Adunări legiuitoare. Succesorul lui Carol I, regele Ferdinand (1914-1927), a continuat politica predecesorului său privind modernizarea statului, introducerea unor reforme radicale precum votul universal şi reforma agrară, continuând lupta pentru reîntregirea naţională a României, în limitele aceleiaşi monarhii constituţionale.

K.2. Parlamentul. Convenţia de la Paris instituia parlamentul unicameral în fiecare Principat. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris a fost actul care a marcat trecerea la Parlamentul bicameral, prin înfiinţarea Senatului. Sistemul parlamentar instituit în 1866 s-a caracterizat prin rolul preponderent al legislativului. Acesta a devenit aproape partener egal cu domnitorul în elaborarea legilor şi a obţinut dreptul de a pune întrebări miniştrilor cu privire la linia politică urmată şi abuzurile puterii şi chiar de a-i supune unor investigaţii parlamentare. Domnitorul păstra un rol decisiv în procesul legislativ. Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de legi şi avea dreptul de a se opune prin veto, acţiune ce nu putea fi contracarată de Adunarea legislativă. Activitatea legislativă a Parlamentului a cuprins practic, toate domeniile vieţii sociale, economice, politice, şi culturale ale societăţii româneşti. De obicei, legile adoptate, constituiau obiective programatice cu care partidele conservator şi liberal se prezentau ia alegeri. Activitatea parlamentului începea la 15 noiembrie în fiecare an şi se desfăşura pe parcursul a trei luni de zile. Până în anul 1918, deschiderea sesiunii parlamentare se făcea printr-un Mesaj al tronului, citit de rege şi se închidea printr-un mesaj al premierului. Parlamentul şi-a adus contribuţia la crearea sistemului constituţional bazat pe separaţia puterilor.

K.3. Guvernul. Primul guvern unic al României s-a constituit la 22 ianuarie 1862, în timpul domniei lui Al.Cuza. Potrivit Constituţiei din 1866, domnul exercita împreună cu guvernul puterea executivă. După 1866 se folosea în guvernare procedeul potrivit căruia regele încredinţa guvernul unui lider de partid, după care dizolva parlamentul şi se organizau alegeri generale. Prin acest sistem, executivul îşi construia majorităţi parlamentare. Guvernul era răspunzător în faţa parlamentului pentru activitatea desfăşurată.

K.4. Justiţia şi administraţia. Instanţe judiciare moderne existau încă din perioada Regulamentului organic, ele fiind dezvoltate în perioada inaugurată de anul 1859. În ultimii ani ai domniei sale, Cuza înzestrase societatea românească cu codurile de legi modeme, întemeiate mai ales pe cele franceze. Codul civil şi procedura civilă, codul penal şi procedura penală, codul de procedură criminală, condica de comerţ, reprezentau elementele  justiţiei  moderne a României. La 24 ianuarie 1861 s-a înfiinţat Curtea de Casaţie şi Justiţie, cu un rol important în organizarea judecătorească modernă. Potrivit Constituţiei din 1866, puterea judecătorească era exercitată de curţi şi tribunale. Hotărârile şi sentinţele se pronunţau în virtutea legii şi se executau în numele domnului. Teritoriul României era împărţit în judeţe, acestea în plase, iar plasele cuprindeau comunele urbane şi rurale. Constituţia din 1866 stabilise că instituţiile judeţene şi comunale să fie guvernate prin legi, urmărindu-se astfel descentralizarea administrativă.

K.5. Armata. Legile militare adoptate, începând cu 1864 au avut o însemnătate marcantă în procesul de organizare a armatei. În 1868 a fost elaborată Legea pentru organizarea puterii armate. În temeiul acestei legi, armatei permanente şi rezervelor ei li se adăugau dorobanţi şi grăniceri, miliţie, garda civilă şi gloatele. Această lege a introdus principiul mobilizării generale. Legea din 1872 a urmărit ridicarea calitativă a nivelului oştirii în ansamblul ei. S-a acordat atenţie şi dezvoltării flotei de război. Armata era pusă  sub comanda  Ministerului de Război.

K.6. Biserica. A contribuit la realizarea unităţii spirituale şi naţionale a românilor, prin încrederea şi respectul manifestat de către populaţie pentru această instituţie. În epoca modernă biserica şi-a păstrat independenţa în raport cu instituţiile statului, iar în 1885, Biserica Ortodoxă şi-a proclamat autocefalia în raport cu Patriarhia de la Constantinopol. A fost adoptată  Legea clerului mirean şi a seminariilor care prevedea salarizarea preoţilor din bugetul statului sau al localităţilor.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.